... stredoveká lokalita, úzko spätá s históriou Kysúc ...

  Toto rozlohou malé stredoveké opevnenie sa nachádza v katastri obce Bílá v Českej republike. Vzdušnou čiarou je od obce Klokočov táto lokalita vzdialená necelé 3 kilometre. Prečo sa vôbec zaoberať týmto hrádkom, keď sa nachádza na území iného štátu? Odpoveď nám ponúka autor knihy Dejiny osídlenia Kysúc, Mgr. Drahomír Velička, PhD. Ten uvádza, že: „Vzhľadom na to, že má evidentne súvis (hrádok) aj s dejinami nášho regiónu, treba mu venovať viac pozornosti.“ *
  Hrádok vybudovali na tzv.: Baranské skále v nadmorskej výške 684 metrov a v čase svojej existencie predstavoval dokonalú „pevnosť.“ Na západnej strane príroda vytvorila strmý zráz, niekoľko metrovú priepasť. Zo strany prístupu zase človek do skaly vysekal priekopu, nad ňou vystaval opevnenie (palisádu?) v tvare polkruhu, valu.
  Hrádok vznikol približne v prvej polovici 14. storočia, funkčne predstavoval colný a strážny objekt, ktorý kontroloval cestu z Uhorska na územie Moravy. Zánik hrádku sa predpokladá na začiatku 15. storočia. Hypotetickú rekonštrukciu hrádku si môžete pozrieť vo fotoalbume. 
  Lokalita bola objavená v roku 1989 a viackrát archeologicky skúmaná.

* Citácia z knihy Dejiny osídlenia Kysúc (2017, str.: 65). VELIČKA, D. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3.
Zdroj informácií: VELIČKA, D.: Dejiny osídlenia Kysúc. Združenie Terra Kisucensis, 2017. ISBN 978-80-969922-6-3. https://www.hrady.cz/hrad-baranska-skala.

Prístup na lokalitu: nenáročný.
GPS lokality: 49.450672, 18.485909.